معاونت اداری و مالی

معرفي 

معاون اداری و مالی دانشگاه:

مسوولیت معاونت اداری و مالی واحد از سال ۱۳۹۵ به عهده جناب آقای دکتر علیرضا امامی میباشد.

 

اهم وظایف معاونت اداری و مالی:

ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه های ساز مان مر کزی ،منطقه و مصوبات شورای اداری واحد به زیر مجموعه

بررسی و تایید کلیه خرید های واحد تا سقف ریالی کمیسیون معاملات و همچنین قرار داد های منعقده

بررسی و تایید کلیه مبالغ پر داختی واحد اعم از فاکتور ها ،صورت وضعیت ها ،قرار داد ها ،ماموریتها و ...

بررسی و تایید کلیه اسناد مالی

عضو اصلی شورای اداری ،کمیسیون معاملات ،کمیته بودجه ،کمیته وام کار کنان و اساتید ،کمیته انظباطی کار کنان ،کمیته ترفیع و شرکت در جلسات مذکور